OPROEP AAN GGZ EN SOCIAAL DOMEIN

Eén op de vier mensen heeft een psychiatrische diagnose (gehad) en tegelijkertijd ontberen de meest ontredderde en ontregelde personen passende hulp. Daarom doen wij deze oproep aan de ggz en het sociaal domein om de handen ineen te slaan. Om samen bij te dragen aan een inclusieve samenleving waar mensen met een grotere kwetsbaarheid voor psychische ontregeling onderdeel vanuit maken. Aan duurzame, integrale ondersteuning en behandeling voor mensen die dat nodig hebben, vormgegeven in nauw samenspel met hen, hun netwerk, in hun eigen leefwereld. Met speciale aandacht en ondersteuning voor de kinderen van psychisch ontregelde of kwetsbare ouders. Aan het creëren van een gelijkwaardige, domein overstijgende samenwerking tussen betrokken professionals. Aan passende financiering en inrichting die deze beweging ondersteunt. Een vasthoudende bijdrage leveren hieraan, vanuit ieders cirkel van invloed, is de gezamenlijke ambitie van de auteurs van deze oproep.

HOUD KOERS OP DE TRANSFORMATIE IN HET SOCIALE DOMEIN

De transformatie binnen het sociaal domein is in volle gang. De toeslagen affaire en de sociale gevolgen van de coronapandemie onderstrepen nog eens het belang daarvan: de samenleving snakt naar de menselijke maat in wet en regelgeving, en naar hulp en ondersteuning in de leefwereld, nabij en op maat. De decentralisaties in het sociaal domein vormen de grootste bestuurlijke operatie van de afgelopen honderd jaar. Met deze brief roepen we het nieuwe kabinet op het leiderschap te tonen dat noodzakelijk is bij een dergelijke majeure verandering: een transformatie die minstens tien tot twintig jaar tijd nodig heeft. Dat vraagt om koershouden en maatregelen treffen die de in gang gezette beweging versterken.

Dit essay gaat over de rijkdom én de complexiteit van het werken in netwerken op verschillende niveaus. Het essay is bedoeld als aanzet tot een dialoog over de vraag wat het betekent om te werken in sociale en institutionele netwerken en de rol van wijkteams, gemeenten en andere partners daarin.

Deze zomer organiseerden de kennisinstituten van Programma Integraal Werken in de Wijk samen met de Associatie Wijkteams een drietal sessies, naar aanleiding van de corona pandemie. Tijdens deze sessies werd het belang en de urgentie van een beweging richting meer collectieve oplossingen nog eens duidelijk. Dat was de aanleiding voor het schrijven van het essay Eigen kracht als samenkracht,. . Sophie Hospers schreef het essay als hoofdauteur, in opdracht van het NJi waarvoor ze tot begin dit jaar ook werkte.

zie ook: Eigen kracht als samenkracht | integraalwerkenindewijk.nl

We zijn benieuwd naar de reacties! info@associatiewijkteams.nl

PLATFORM MULTIPROBLEMATIEK

Een plek voor kennis en ervaringen over integraal samenwerken bij multiproblematiek. Gezinnen met meervoudige en complexe problemen hebben vragen op verschillende leefgebieden. Professionals die hen bijstaan, moeten domein overstijgend met elkaar samenwerken en de hulpverlening samen met het gezin op elkaar afstemmen. Dat is vaak een hele uitdaging. Om die reden bundelde vier kennisinstituten hun krachten en stellen de beschikbare ervaringen, kennis en werkwijzen op één website beschikbaar: platformmultiproblematiek.nl. Op platformmultiproblematiek.nl delen en verbinden de instituten wetenschappelijke en praktische kennis en ervaringen over het werken met multiproblematiek. Overzichtelijk, in samenhang en gericht op integraal samenwerken. Over eigen werk heen kijken De vragen waar mensen met multiproblematiek mee worstelen bewegen zich dwars door alle domeinen (sociaal, veiligheid, zorg, onderwijs etc) heen. Dat betekent dat professionals een goed beeld moeten hebben van welke oplossingen mogelijk zijn. Een interventiespecialist bijvoorbeeld kijkt anders naar de problematiek in een bepaalde situatie dan een wijkagent. Deze ervaringen lezen is leerzaam en kan van toegevoegde waarde zijn in het eigen werk. Bij de aanpak van meervoudige en complexe problemen is dit een cruciale sleutel om te komen tot integrale oplossingen die werken. Ervaringen van professionals en gezinnen Op het platform staat de professional centraal. De website is bij uitstek het platform waar de ervaringen van gezinnen en individuen ook meer en meer een plek krijgen. Van hun ervaringen kunnen en moeten professionals leren. Andere aandachtsvelden op de website zijn: samenwerken in het netwerk, beleid en regels, en als laatste veiligheid en overlast. Op al deze onderwerpen vinden professionals hier relevante en interessante werkwijzen die de vier kennisinstituten bij elkaar brachten op dit platform. De instituten zullen continue nieuwe inzichten en ervaringen van professionals en gezinnen publiceren. Ook nemen zij het initiatief voor bijeenkomsten waar professionals hun kennis en ervaringen met elkaar kunnen delen en verrijken. Nieuwsgierig geworden? Bezoek platformmultiproblematiek.nl. Wil je zelf je ervaring delen? Graag! Daar hebben we een aparte ruimte voor op de website. We zien je graag daar! De website is een samenwerking tussen het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Movisie, het Nederlands Jeugdinstituut en het Trimbos-instituut en werd mede mogelijk gemaakt door subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. #multiproblematiek #platformmultiproblematiek

Twitter: @Movisie @HetNJi @Trimbos @HetCCV Linkedin: @Movisie @Nederlands Jeugdinstituut @Trimbos-instituut @Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

De transformatie in het sociaal domein is in volle gang!
Dagelijks zetten duizenden professionals zich met hart en ziel in om gezinnen te ondersteunen bij het oplossen van hun vraagstukken en het realiseren van duurzame verbetering.
In onze brief van 15 november reageerden wij op de noodkreet van de inspecties dat kwetsbare kinderen in Nederland op dit moment onvoldoende worden beschermd.
Met deze tweede brief gaan wij nader in op de kansen die wij zien en beschrijven wij wat er voor nodig is om in gezamenlijkheid verschil te kunnen maken in het dagelijks leven van deze kinderen en gezinnen.

Namens de Associatie Wijkteams is een brief verstuurd naar ministers De Jonge en Dekker met een warm pleidooi om vooral door te gaan met de transformatie in het sociaal domein.