PLATFORM MULTIPROBLEMATIEK

Een plek voor kennis en ervaringen over integraal samenwerken bij multiproblematiek. Gezinnen met meervoudige en complexe problemen hebben vragen op verschillende leefgebieden. Professionals die hen bijstaan, moeten domein overstijgend met elkaar samenwerken en de hulpverlening samen met het gezin op elkaar afstemmen. Dat is vaak een hele uitdaging. Om die reden bundelde vier kennisinstituten hun krachten en stellen de beschikbare ervaringen, kennis en werkwijzen op één website beschikbaar: platformmultiproblematiek.nl. Op platformmultiproblematiek.nl delen en verbinden de instituten wetenschappelijke en praktische kennis en ervaringen over het werken met multiproblematiek. Overzichtelijk, in samenhang en gericht op integraal samenwerken. Over eigen werk heen kijken De vragen waar mensen met multiproblematiek mee worstelen bewegen zich dwars door alle domeinen (sociaal, veiligheid, zorg, onderwijs etc) heen. Dat betekent dat professionals een goed beeld moeten hebben van welke oplossingen mogelijk zijn. Een interventiespecialist bijvoorbeeld kijkt anders naar de problematiek in een bepaalde situatie dan een wijkagent. Deze ervaringen lezen is leerzaam en kan van toegevoegde waarde zijn in het eigen werk. Bij de aanpak van meervoudige en complexe problemen is dit een cruciale sleutel om te komen tot integrale oplossingen die werken. Ervaringen van professionals en gezinnen Op het platform staat de professional centraal. De website is bij uitstek het platform waar de ervaringen van gezinnen en individuen ook meer en meer een plek krijgen. Van hun ervaringen kunnen en moeten professionals leren. Andere aandachtsvelden op de website zijn: samenwerken in het netwerk, beleid en regels, en als laatste veiligheid en overlast. Op al deze onderwerpen vinden professionals hier relevante en interessante werkwijzen die de vier kennisinstituten bij elkaar brachten op dit platform. De instituten zullen continue nieuwe inzichten en ervaringen van professionals en gezinnen publiceren. Ook nemen zij het initiatief voor bijeenkomsten waar professionals hun kennis en ervaringen met elkaar kunnen delen en verrijken. Nieuwsgierig geworden? Bezoek platformmultiproblematiek.nl. Wil je zelf je ervaring delen? Graag! Daar hebben we een aparte ruimte voor op de website. We zien je graag daar! De website is een samenwerking tussen het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Movisie, het Nederlands Jeugdinstituut en het Trimbos-instituut en werd mede mogelijk gemaakt door subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. #multiproblematiek #platformmultiproblematiek

Twitter: @Movisie @HetNJi @Trimbos @HetCCV Linkedin: @Movisie @Nederlands Jeugdinstituut @Trimbos-instituut @Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid