Tip: Ideeënfabriek Pleegzorg

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Nederlands Jeugdinstituut organiseren op 26 juni samen de Ideeënfabriek Pleegzorg. Tijdens deze sessie onderzoeken zij met pleeggezinnen, professionals en onderzoekers welke kennis er nog ontbreekt in de pleegzorg. Bekijk hieronder de uitnodiging.

Tip: Inspiratietafel Associatie voor Jeugd

Omdat de opdracht en betekenis van de kinderopvang zoveel verder rijkt dan ‘het opvangen van kinderen’ organiseert de Associatie voor Jeugd op 29 juni de inspiratietafel ‘Een goede start van iedere toekomst’. Bekijk hieronder de uitnodiging.

Tip: Tweedaagse training ‘versterken van het gewone leven’

Mede oprichter en oud bestuurslid van de Associatie Wijkteams Mario Nossin organiseert een interessante training voor onder andere wijkteamprofessionals en medewerkers bij gemeenten of onderwijs over het ‘versterken van het gewone leven’. Lees hieronder de oproep.

Heb jij ook vaak het gevoel dat je er alleen voor staat in de praktijk? Wil jij ook meer tools om beter te werken aan gelijkwaardige kansen voor kinderen en jongeren in de knel? Zou jij ook samen met anderen hier meer over willen leren? Kom dan naar de tweedaagse training ‘versterken van het gewone leven’! We gebruiken hiervoor een ongewone reisgids waarin veel prikkelende en praktische materialen en inzichten verzameld zijn om jouw werk leuker en slimmer te maken. Je krijgt bij deelname 20 SKJ registratiepunten. Schrijf je nu in voor de training van 2 en 9 juni 2023 via www.ongewonereisgids.nl.

Reactie AW: deelrapporten inspectieronde IGJ

Eind 2022 kondigde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aan in 15 gemeenten een inspectieronde langs lokale wijkteams te doen. Dat vormde de aanleiding voor de Associatie Wijkteams om, samen met het Nederlands Jeugdinstituut, voor te stellen een gezamenlijk leer- en ontwikkeltraject aan te gaan. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het Nederlands Jeugdinstituut en de Associatie Wijkteams hebben in een viertal bijeenkomsten de verschillen en overeenkomsten in onze visie op de opdracht van wijkteams en de rol van toezicht daarbij verkend.

Inmiddels publiceerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de eerste deelrapporten van de bezoeken aan de 15 gemeenten. Over CJG Capelle aan den IJssel, lid van de Associatie, komen zij daarin tot de conclusie:

“De inspectie is positief over de deskundige professionals die bij het CJG werken. De professionals zijn gericht op wat goed gaat in een gezin en op het stimuleren van de eigen regie. Zij sluiten goed aan bij de behoefte aan ondersteuning van het gezin. De inspectie heeft vertrouwen in de stappen die het CJG zet om er voor te zorgen dat bij de intake de veiligheid in een gezin altijd onderwerp van gesprek is.”

In de komende weken volgen de overige deelrapporten. Met veel plezier en belangstelling wacht de Associatie Wijkteams de uitkomsten van de inspectieronde af. Op basis van de deelrapporten en het eindrapport dat in de zomer wordt verwacht, onderzoeken we welke aandachtspunten we kunnen meenemen in onze eigen ontwikkelingen, om de associatieleden in het vervolg hierop nadrukkelijk te kunnen ondersteunen.

De Associatie Wijkteams vindt gezamenlijke leer- en ontwikkeltrajecten in netwerksturing een cruciale verbetering in het sociaal domein. We doen dat graag met respect voor en vanuit alle perspectieven. We blijven de deelrapporten en het eindrapport van de inspectie volgen, en investeren intern en extern verder in het ontwikkelen van de wijkteams.

Open brief aan het kabinet van KNMG

Iedereen in Nederland moet een gelijke kans hebben op een zo gezond mogelijk leven. Om dat te bereiken moet de bestaanszekerheid worden gegarandeerd: een stabiel en voldoende besteedbaar inkomen en de mogelijkheid tot gezond eten, onderwijs en veilig werken en wonen. Dit is een kernpunt van de open brief aan het kabinet van artsenfederatie KNMG en ruim 70 organisaties, waaronder de Associatie Wijkteams.

Lees de brief hieronder:


Rapport Verwey-Jonker Instituut over afwegingsproces

Op 30 januari 2023 publiceerde het Verwey-Jonker Instituut het rapport ‘Het belang van zorgvuldig afwegen. Advies over de mogelijkheden van een afwegingsproces horend bij een scherpe afbakening van niet-vrij toegankelijke jeugdhulp’. In dit rapport gaat het Verwey-Jonker Instituut in op het vraagstuk of en hoe afbakening van de jeugdhulpplicht kan bijdragen aan het verminderen van onnodige inzet van jeugdhulp.

In de maanden september en oktober 2022 heeft het Verwey-Jonker Instituut wekelijks de voortgang van het onderzoek besproken met een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de directie Jeugd (VWS), de VNG en de Associatie Wijkteams. Omdat we als Associatie Wijkteams recht willen doen aan de vraag hoe we onnodige inzet van jeugdhulp kunnen verminderen zijn we ingegaan op de uitnodiging voor deze werkgroep. De vraag naar jeugdhulp is enorm gegroeid en groeit nog steeds. We delen met het ministerie van VWS, de VNG en vele anderen de zorg hierover.

Het beperken van de Jeugdwet of de jeugdhulpplicht tot niet-vrij toegankelijke jeugdhulp, zoals in het rapport besproken wordt, vinden we als een op zichzelf staande maatregel erg onverstandig. Minder onnodige inzet van jeugdhulp bereiken we ons inziens primair door een sterke sociale basis en door gezinnen tijdig passende ondersteuning te bieden. Bij de breedte van hun vraagstukken, vanuit de breedte van beschikbare oplossingen. De Jeugdwet of de jeugdhulpplicht dient die beweging actief te ondersteunen. We herhalen graag wat in het rapport De kracht van wijd reiken (p. 16) staat: “Alledaagse problemen moeten zoveel mogelijk worden opgepakt in ‘het gewone leven’. In vakjargon: transformatie vindt niet plaats door in de tweede lijn te snijden, maar door in de nulde lijn te investeren. Door de basis te versterken wordt de vraag naar individuele jeugdhulp begrensd.”

Het Verwey-Jonker Instituut gaat, naast criteria ter afbakening van niet-vrij toegankelijke jeugdhulp, in op een bijbehorend afwegingsproces. Dit in hoofdlijnen beschreven afwegingsproces sluit aan bij de beoogde werkwijze van veel lokale teams: het nodigt uit om met een brede blik naar vragen en mogelijke oplossingen te kijken. Om het gewone leven te herstellen of versterken. Verscheidene instrumenten kunnen helpen bij het maken van een afweging over het al dan niet inzetten van jeugdhulp. We onderstrepen het belang van het gebruik maken van beschikbare kennis, zoals deze instrumenten. En ontwikkelen deze kennis lokaal graag verder. De Associatie Wijkteams zal het voortouw nemen in verzamelen en bundelen van deze praktijken. Om te komen tot een gedeeld beeld en gedeelde manieren hoe je met inwoners komt tot duidelijkheid over het gewenste toekomstperspectief en wat nodig is om dat te realiseren (waar oordeelsvorming en besluitvorming een onderdeel van is).
Andere maatregelen dan het opnemen van criteria ter afbakening van niet-vrij toegankelijke jeugdhulp met een bijbehorend afwegingsproces zijn wat ons betreft veel zinvoller. Denk aan die actieve lokale teams die gezinnen ondersteunen bij ook onderliggende vraagstukken als armoede. Aan nauwe samenwerking tussen huisartsen en lokale teams. Aan het, door huisartsen en lokale teams, kunnen consulteren en betrekken van professionals die gespecialiseerde jeugdhulp en geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen bieden. En aan begeleiding bij complexe scheidingen door een gezinsadvocaat.

Het rapport van het Verwey-Jonker Instituut is hier te lezen:

Reactie AW: Wijziging kostendelersnorm

In een reactie op de wijziging van de kostendelersnorm bedankt de Associatie Wijkteams minister Schouten voor haar inzet met betrekking tot het realiseren van meer mogelijkheden voor ondersteuning van personen die onder de Participatiewet vallen.

Lees hier de volledige brief:

Opdracht van lokale teams ten aanzien van (on)veiligheid

Met een groot aantal leden van het Leernetwerk veiligheid Associatie Wijkteams, ondersteund door het NJi, is gereflecteerd op hoe de opdracht op veiligheid voor lokale teams eruit moet zien binnen de kaders van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Deze reflectie op basis van opgedane praktijkkennis en bestaande theoretische kennis resulteerde in een opdrachtformulering versie 1.0. We beschouwen de opdrachtformulering als een groeidocument, dat we het komende jaar verdiepen en verrijken vanuit binnen én buitenperspectieven. Lees hier een gecomprimeerde versie, geschreven in samenwerking met Civil Care.

Bulletin Kwaliteit moet je doen! nr. 2

Ook in de tweede helft van 2022 is er hard gewerkt, door en met de Associatie Wijkteams. Van ontwikkelingen binnen het Leernetwerk veiligheid AW tot aan een werkbezoek bij WIJ Groningen. Wil je hier meer over lezen of alvast een vooruitblik op de voorgenomen acties voor het komende half jaar? Bekijk dan de tweede editie van het bulletin ‘Kwaliteit moet je doen!’.

Kwaliteitsstatuut voor wijkteams

Kwaliteit moet je doen!

Dat is de boodschap die de leden van Associatie Wijkteams willen uitdragen met het Kwaliteitsstatuut voor wijkteams versie 1.0.

Als het gaat over het realiseren van kwaliteit voor inwoners en wijken is het kwaliteitsstatuut een document waar ieder wijkteam iets mee kan. We zijn trots dat we in de praktijken kunnen vaststellen dat er grote overeenkomsten zijn tussen wijkteams in werking, ongeacht de vorm. Kwaliteit wordt gerealiseerd in de leefwereld, in het contact tussen inwoners en professionals. Kwaliteit wordt óók gerealiseerd door te werken aan maatschappelijke opgaven. Wat dat betekent lees je in dit statuut!