Ondersteuningslijn stevige lokale teams

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kent een ‘Ondersteuningslijn stevige lokale teams’. Deze ondersteuningslijn is een nadere uitwerking van een onderdeel van het ‘Richtinggevend kader toegang, lokale teams en integrale dienstverlening’.
Een stevig lokaal team is toegankelijk en stevig verankerd in de leefwereld van kinderen en volwassenen. Ze bieden zelf jeugdhulp en ondersteuning, maar halen ook andere hulp op maat erbij.
De Associatie Wijkteams werkt met de VNG samen rond een netwerk van ervaren buddy’s en transformatiecoaches en aan het samenstellen van werkpakketten.

In de onderstaande flyer lees je meer over de ondersteuningslijn.

Lerend Versterken

Onder de noemer ‘Lerend Versterken’ gingen wijkteamprofessionals uit vijf wijkteams in 2023 en 2024 met elkaar in gesprek over de essentie van hun vakmanschap. Het vak zelf is nog nieuw en de context waarin je werkt, is bovendien voortdurend in beweging. Wat is daarin dan toch het unieke? En hoe houd je dat in je dagelijks werk voor ogen? De eerste opbrengsten van de gesprekken lees je in dit document. Het gaat om een voorlopig beeld van het vakmanschap, zoals dat naar boven kwam. Daarnaast biedt het stuk een aantal manieren om het onderwerp zelf in je organisatie of in je team uit te gaan diepen.

Tekening ‘brede opdracht van een lokaal team’

Associatielid Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid vertaalde de brede opdracht van een lokaal team naar een mooie tekening. Leuk voor eenieder om bijvoorbeeld in de eigen organisatie te gebruiken. Bekijk de tekening hieronder.

Over nut, noodzaak en nonsens van monitoring

Als Associatie Wijkteams ontwikkelen we een visie en aanpak voor het proces van betekenisvol monitoren in en door lokale teams, als aanvullende bouwsteen op het Kwaliteitsstatuut. In 2023 heeft de leergroep monitoring zich intensief beziggehouden met dit vraagstuk. We zijn op zoek naar betekenisvolle data, die voor alle lokale teams zinvolle informatie opleveren. Dat vraagt altijd ‘sense-making’ en is dus een proces van duiding en dialoog. In het document ‘Over nut, noodzaak en nonsens van monitoring’ vind je de neerslag van deze zoektocht, te beginnen met een passende visie en uitgangspunten. Het is de ‘state of the art’ van de praktijkkennis, gevoed door de meest recente wetenschappelijke inzichten. Lees het document hieronder.

Overzichtsstudie NJi: Minder specialistische jeugdhulp dankzij wijkteam

Wijkteams die zelf ambulante ondersteuning bieden, dragen waarschijnlijk bij aan het terugdringen van specialistische jeugdhulp. Ook zijn zij mogelijk beter in het bereiken van jongeren met een migratieachtergrond en met een lage sociaaleconomische status. Dat blijkt uit een literatuurstudie van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

De literatuurstudie geeft een overzicht van wat bekend is over de effectiviteit van wijkteams, op basis van dertien onderzoeken naar wijkteams. Er is te weinig informatie om conclusies te trekken over de uiteindelijke resultaten die wijkteams boeken met kinderen, jongeren en gezinnen. De onderzoekers doen aanbevelingen voor het vergroten van de kennis over de activiteiten en resultaten van wijkteams. Gemeenten en bestuurders van wijkteamorganisaties kunnen bijvoorbeeld wijkteams de ruimte geven om zelf beter en transparanter bij te houden welke resultaten zij bereiken met kinderen, jongeren en gezinnen. In de bouwsteen monitoring ‘Over nut, noodzaak en nonsens van monitoring’ zetten wij onze eerste gedachten uiteen. De Associatie Wijkteams onderzoekt de mogelijkheid van het inrichten van een vertelpunt lokale teams, om uit de verhalen over hoe lokale teams werken aan hun opdracht, patronen en lessen te kunnen destilleren.

Het volledige rapport lees je hieronder.

Nieuwjaarsreflectie Associatie Wijkteams

We hebben als Associatie Wijkteams een fantastisch bewogen jaar achter de rug. Onze eerste doelstelling ‘samen leren en ontwikkelen’ heeft een vlucht genomen. Onze tweede doelstelling ‘landelijk de stem van wijkteams vertolken’ is zichtbaar en voelbaar.

In de onderstaande nieuwjaarsreflectie delen we de lessen die we geleerd hebben in 2023.

Terugblik Dag van de Wijkteams 2023

Op donderdag 16 november 2023 organiseerde de Associatie Wijkteams de derde editie van de Dag van de Wijkteams. Die dag zetten we alle wijkteamprofessionals van Nederland in het zonnetje met een divers aanbod van (online) lezingen en activiteiten. Dit jaar stond in het teken van “samen bouwen aan een veilige sociale samenleving”.

Meer dan 400 wijkteamprofessionals en andere geïnteresseerden namen deel aan de sessies. We kijken enthousiast terug op een dag vol inspiratie. De Associatie bedankt alle deelnemers voor de betrokkenheid. Het was geweldig om zoveel bevlogen mensen te zien samenkomen!

Op deze pagina vind je alle presentaties, video’s én meer over Dag van de Wijkteams 2023. Neem snel een kijkje!  

Reactie Associatie Wijkteams op ‘Nederland 2040’

De Denktank Nederland 2040 buigt zich over de vraag hoe een inspirerend toekomstbeeld voor Nederland eruit ziet. De denktank heeft een langetermijnperspectief opgesteld: ‘Nederland 2040: een toekomstbeeld’. Met als belangrijkste boodschap: Nederland moet in 2040 een krachtiger, groener en menselijker land zijn.

De Associatie Wijkteams spiegelde haar eigen agenda aan het verhaal ‘Nederland 2040’. Lees hier de volledige reactie.

Rapport Commissie Sociaal Minimum: Een zeker bestaan II

Op 28 september 2023 overhandigde de Commissie Sociaal Minimum voor Europees Nederland haar eindrapport ‘Een zeker bestaan II’ aan de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Dit rapport, een vervolg op ‘Een zeker bestaan – Naar een toekomstbestendig stelsel van het sociaal minimum’, gaat over de systematiek van het stelsel van het sociaal minimum. De hoofdboodschap van het rapport is dat het stelsel van het sociaal minimum vooral voorspelbaarder en toegankelijker moet worden, zodat huishoudens gebruikmaken van de voorzieningen waar zij recht op hebben.

De Commissie doet op basis van de analyses in de twee rapporten enkele aanbevelingen:

Pijler 1: Zorg voor een toereikend inkomen om rond te komen en mee te doen.

 • Verhoog het minimumloon en de bijstand, en eventueel ook de huurtoeslag;
 • Verhoog het inkomen van huishoudens met kinderen;
 • Herijk elke vier jaar het sociaal minimum;
 • Accepteer dat betere inkomensbescherming ten koste gaat van arbeidsmarktprikkels.

Pijler 2: Een voorspelbaar en toegankelijk stelsel dat uitvoerbaar en houdbaar is.

 • Investeer in een realistisch activeringsbeleid;
 • Herstel de balans tussen Rijk en gemeenten en tussen gemeenten onderling;
 • Bied perspectief in specifieke situaties van ontoereikendheid;
 • Versterk de wettelijke positie van kinderen;
 • Zorg voor voorspelbaarheid en overzichtelijkheid van uitgaven;
 • Zorg voor voorspelbaarheid en overzichtelijkheid van inkomen.

De Associatie Wijkteams sluit aan bij de aanbevelingen van de Commissie. Het verhogen van het sociaal minimum en het vereenvoudigen van de regelingen verlaagt de druk op de jeugdhulp, door stress bij ouders en kinderen weg te nemen.

Lees het volledige rapport hieronder.

Doe online mee met de Dag van de Wijkteams!

Op 16 november 2023 is de derde editie van de Dag van de Wijkteams. Op deze dag zet de Associatie Wijkteams alle wijkteamprofessionals van Nederland in het zonnetje door verschillende online activiteiten aan te bieden. Zo kan je gluren bij andere wijkteams of krijg inspiratie door een echte mindboost. Samen bouwen aan een veilige sociale samenleving staat centraal.

Ervaringen en kennis delen
Wat is nou leuker dan gluren bij collega’s? Wijkteamprofessionals uit heel het land vertellen over hun ontwikkelprojecten, werkwijzen en ervaringen. Ook verschillende kennisinstituten leveren een bijdrage aan deze dag. Tijdens verschillende online sessies kan je in gesprek, ervaringen delen en leren van elkaar. Verder hebben we een aantal inspirerende sprekers uitgenodigd, zoals: Manuela Kalsky over het verbinden van verschillen, Sharon Stellaard over boemerangbeleid en Majone Steketee over bouwen aan veiligheid.

Programma
Het programma is heel divers. Zo zijn er workshops en lezingen over onderwerpen als:

 • Mindgym, sportschool voor de geest
 • Leren van apenstreken
 • JIMaanpak bij WIJ Groningen
 • Zo kom je tot een verantwoorde caseload
 • Samenspel in de wijk in Zwolle
 • Methodes voor het bouwen aan veiligheid
 • Werken volgens het Toekomstscenario door Wijkteam Amersfoort
 • Collectief werken in de Proeftuin Ruwaard

Het programma is te vinden op dagvandewijkteams.nl. Via deze website kan je zelf een programma samenstellen. Het is dus ook mogelijk om een deel van de activiteiten bij te wonen.

Meer weten?
Deelname is gratis. Meer informatie en aanmelden kan op dagvandewijkteams.nl. Voor het laatste nieuws volg je De Dag van de Wijkteams op LinkedIn.